Recomanacions i normativa

Estimats participants de la Biomarató 2018: a fi que la participació en aquest concurs de descoberta de biodiversitat es desenvolupi amb les mesures adients per evitar afectacions als hàbitats, la fauna i flora protegides, us demanem que tingueu en compte les següents recomanacions:

  • Els participants s’han d’organitzar en grups de 20 a 25 persones com a màxim.
  • Les fotografies i els desplaçaments s’han de fer al llarg dels camins existents, en cap cas fora de camins o camp a través, evitant en tot moment el trepig de vegetació.
  • Les fotografies de fauna s’han de prendre en tot moment a distància suficient per evitar molèsties, amb actitud respectuosa i sense empaitar els animals. No es poden fer fotografies d’animals que es trobin al niu, al cau o refugi, ni alimentant o protegint les cries. Tampoc es podran fotografiar animals ferits o en condicions de vulnerabilitat.
  • No es pot recol·lectar cap exemplar de flora, fauna o mineral.
  • Cal evitar realitzar sorolls innecessaris per no destorbar la fauna.
  • Cal respectar en tot moment la normativa vigent, en especial la de protecció dels animals (DL 2/2008), la de biodiversitat i patrimoni natural (Ley 42/2007), d’accés motoritzat al medi natural (Llei 9/1995) i el decret d’activitats fotogràfiques (Decret 148/1992), entre d’altres. En aquest sentit, és molt important tenir present que, segons la normativa vigent, resta prohibit molestar o inquietar intencionadament a qualsevol espècie protegida, tant durant el període reproductor com durant la resta de l’any.
  • No llenceu deixalles ni cap residu al medi.

 

 

A continuació trobareu un llistat de la normativa de referència:

Fonaments de dret

1. Directiva 92/43/CEE relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora salvatge, posteriorment adaptada per la directiva 97/62/CE, transposada a l’ordenament jurídic espanyol a través del Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.

2. Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres.

3. Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.

4. Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.

5. Reial Decret 630/2013, de 2 d’agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores.

6. Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d’Espècies Amenaçades.

7. Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.

8. Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, modificat pel Decret 213/1997, de 30 de juliol.

9. Acord GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC).

10. Acord GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es declaren zones especials de conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, se n’aprova l’instrument de gestió, i s’autoritza el conseller de Territori i Sostenibilitat per poder actualitzar els annexos 2, 3 i 4 de l’Acord GOV/176/2013, pel qual es declaren les zones especials de conservació de la regió biogeogràfica alpina, integrants de la xarxa Natura 2000, i se n’aprova l’instrument de gestió.

11. Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.

12. Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

13. Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

14. DECRET 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de  flora amenaçada de Catalunya.

15. RESOLUCIÓ AAM/732/2015, de 9 d’abril, per la qual s’aprova la catalogació, descatalogació i canvi de categoria d’espècies i subespècies del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya.

16. Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, modificat pel Decret 206/2005, de 27 de setembre.